Meny Lukk

Tjenestevilkår

1. Avtalen
a. Dette dokumentet inneholder tjenestevilkår som gjelder for tjenesten som kunden får levert av Østlandsweb AS (heretter: leverandør(en)).
b. Avtalen gjelder mellom leverandøren og kunden, som defineres som en fysisk eller juridisk person ansvarlig for tjenesten.

2. Aksept, bestilling, kontaktinformasjon og personvern
a. Denne avtalen anses som akseptert av begge parter idet et tilbud er akseptert eller en bestilling er fullført av kunden.
b. Bestillingen kan gjøres via telefon, e-post eller web.
c. Kunden er ansvarlig for å holde leverandøren oppdatert med korrekt kontaktperson og kontaktinformasjon pr e-post. Dette gjelder adresse, telefonnummer og e-post.
d. Leverandørens personvernpolitikk er en del av denne avtalen. Personvernpolitikken til leverandøren er
tilgjengelig her: https://www.east.no/personvernerklaering/

3. Binding, oppsigelse og opphør av vilkår
a. Avtalen som inngås er en abonnementstjeneste som gjelder for tolv – 12 – måneder av gangen dersom ikke annet er avtalt med leverandøren. Abonnementet for tjenesten fornyes automatisk med nye tolv – 12 – måneder.
b. Oppsigelsen skal være levert minimum tre – 3 – måneder før neste fakturaperiode starter. Kunden er selv ansvarlig for at oppsigelsen blir levert innen fristen.
c. Oppsigelsen skal gjøres pr e-post. Oppsigelser via andre kanaler er ikke gyldig.
d. Dersom det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen kreditorstyring hos den ene part, har den andre part rett til å heve avtalen slik reglene i dekningsloven tilsier.

4. Vilkår, innhold og priser
a. Leverandøren forbeholder seg retten til å justere vilkårene, innholdet i tjenesten eller priser på tjenesten med førtifem – 45 – dagers varsel før neste fakturaperiode.
b. Leverandøren kan benytte en av følgende kanaler for å varsle om endringer av vilkår, innhold eller priser: E-post, telefon, brev eller ved annonsering på egen nettside.
c. Leverandøren fakturer den til en hver tid gjeldene pris i henhold til akseptert tilbud eller bestilling utført av kunden.
d. Prisen kan indeksreguleres en gang pr år av leverandøren. Pris pr. time pr. 01.08.2019 er kr 850,- eks mva.

5. Kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet
a. Det gis ingen spesielle garantier med hensyn til kvaliteten på tjenesten utover det som allerede dekkes av de avtaler leverandøren har framforhandlet med sine partnere.
b. Leverandøren plikter å levere sikker drift av tjenesten som skal være tilgjengelig for kunden og kundens brukere/besøkere tjuefire – 24 – timer i døgnet, hele året.
c. Leverandøren forplikter å være tilgjengelig 8 timer i døgnet, 5 dager i uka for henvendelser på telefon.

6. Domenenavn
a. Dersom ikke annet er avtalt vil leverandøren alltid sørge for registrering av domenenavn etter de gjeldene vilkår og på en forsvarlig måte.
b. Domenenavn som registreres av leverandøren registreres alltid i kundens navn eller det navn kunden oppgir.
c. Eierbytte for domenenavn gjennomføres av leverandør etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt fra kunden.
d. Kunden plikter og overholde de vilkår som gjelder for domenenavn fra registraren. Leverandøren samarbeider i hovedsak med følgende registrarer: Norid, Resellerclub og Domeneshop. Hvis annen registrar blir valgt for domenenavnet vil leverandøren informere kunden om dette og hvilken vilkår som gjelder.
e. Kunden er selv ansvarlig for at informasjon på domenenavnet under ”whois” oppføring alltid er oppdatert og korrekt. Leverandøren er behjelpelig med å holde databasen oppdatert.
f. Der det er mulig vil et domenenavn alltid beskyttes av registrarlås og/eller domenepassord (authid).
g. Etter at domenenavnet er registrert av leverandøren kan ikke registreringen kanselleres.
h. Dersom betaling for et domenenavn uteblir kan domenenavnet bli slettet og frigjort for registrering.
i. Avgift for domenenavn er ikke refunderbar.
j. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for økonomiske eller andre tap i forbindelse med sletting av domenenavnet dersom disse vilkår brytes eller betaling for en tjeneste uteblir.

7. Webhotell, tjenesten og passord
a. Tjenesten omfatter lagring på en tjenestemaskin som hos leverandøren fungerer som web-, e-post- eller databasetjener.
b. Kunden tildeles brukernavn og passord til valgt tjeneste fra leverandøren for tilgang til epost og / eller nettside.
c. Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord på en sikker måte. Ved mistanke om at brukerinformasjon kan være kommet på avveie, skal passord byttes umiddelbart.

8. Sikkerhetskopi av data
a. Det utføres en kvalitetssikret sikkerhetskopi for webhotellkunder hver natt, samt 1. og 15. i måneden for langtidslagring (3 – tre – måneder).
b. I tillegg anbefales alle kunder å lagre en sikkerhetskopi lokalt.
c. Server for lagring av data er en on-site/lokal server. Sikkerhetskopi lagres på en egen server som er kvalitetssikret for å ivareta sikkerhetskopier og andre relevante data.

13. Bruk, misbruk
a. All bruk av tjenesten, inkludert materiale som lagres på tjenestemaskinen, er underlagt norsk lov.
b. Leverandøren tillater på ingen måte lagring eller distribusjon av pornografisk materiale eller ulovlig programvare eller lignende.
c. Ressursbruken til den enkelte kunde er fastsatt i den til enhver tid gjeldende den tjenesten kunden betaler for til leverandøren. Overforbruk utover avtalen kan faktureres kunden uten varsel.
d. Det tillates ikke å kjøre bakgrunnsprosesser, permanente screens/tmux-prosesser eller IRC-prosesser eller lignende fra leverandørens tjenester.
e. Det er på ingen måte lov å benytte tjenesten til utsending av spam (f.eks. uønsket e-post/reklame) i nettverket til leverandøren. Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til webbaserte e-posttjenester som Hotmail, Yahoo eller lignende.
f. Leverandøren fraskriver seg alt ansvar for kundens bruk av tjenesten. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar ved misbruk av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for all bruk og alt innhold. Kunden vil også være strafferettslig ansvarlig for bruk og innhold på tjenestemaskinen.
g. Ved misbruk av tjenesten forbeholder leverandøren seg retten til helt eller delvis å stenge ned kundens tjenester med øyeblikkelig virkning.
h. Misbruk av tjenesten kan være tilfeller der kundens utstyr blir benyttet til for eksempel utsending av spam, DDoS angrep, åpne proxy-tjenester eller lignende.

14. Driftsforstyrrelser og force majeure
a. Ved eventuell driftsforstyrrelse er leverandøren ansvarlig for snarest mulig å iverksette nødvendige tiltak.
b. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for datatap ved driftsforstyrrelser eller lignende.
c. Dersom force majeure gjør at driften – helt eller delvis – ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av hendelser som brann, naturkatastrofer eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer.

15. Vedlikehold og oppgraderinger
a. Leverandøren forbeholder seg retten til å utføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.
b. Slike oppgraderinger kan være ny versjon av programvare, omstart av utstyr etter oppgraderinger samt bytte av harddisker, minne, PSU eller lignende.

16. Videresalg, tilleggsdomenenavn
a. Videresalg av tjenesten (lagring, ressurser, tjenester) er strengt forbudt uten skriftlig avtale med leverandøren.

17. Sperring og gebyr
a. Ved brudd på gjeldende tjenestevilkår, forbeholder leverandøren seg retten til å stenge ned kundens tjeneste med umiddelbar virkning.
b. Dersom kundens ressursbruk blir for høy og belaster andre brukere av tjenestemaskinen, kan leverandøren helt eller delvis stenge tjenesten for å opprettholde normal drift for andre kunder.
c. Dersom betaling for en periode uteblir, vil tjenesten bli stengt. Dersom betalingen uteblir for en periode på over seks – 6 – måneder, kan leverandøren slette kundens tjeneste.
d. Leverandøren er ikke ansvarlig for datatap i forbindelse med sletting av tjeneste grunnet manglende betaling.
e. Leverandøren fakturerer et gebyr i henhold til gjeldende prisliste for gjenåpning av alle tjenester som er blitt sperret som følge av punkt a, b eller c.